Reglement

Deelname

 1. Een team bestaat uit minimaal één persoon en maximaal vier personen in het voertuig.
 2. Daarnaast zorgt ieder team voor 2 personen om het voertuig aan te duwen.
 3. De minimum deelnameleeftijd is 12 jaar.
 4. De deelnemer zal tijdens ‘Hup naar de Blub’ aangepaste kledij dragen: gesloten schoenen en lange broek, dit om letsel bij contact met de schans te beperken.
 5. Iedere deelnemer is verplicht een valhelm of ijshockeyhelm te dragen (geen bouwhelm of fietshelm, de zijkant van het hoofd dient ook beschermd te zijn).
 6. Iedere team draagt één teamcaptain aan. De teamcaptain ontvangt na inschrijving het reglement, een bewijs van inschrijving, een technische tekening van de baan en een nummer dat de volgorde van deelname zal bepalen.
 7. Teams dienen zich op zondag 14 mei om 12:00 op het terrein te melden. Op dit moment dient het reglement, door alle deelnemers ondertekend, ingeleverd te worden bij de organisatie. Wanneer een deelnemer jonger dan 18 jaar is, dient één van de ouders/verzorgers te ondertekenen.
 8. De inschrijfkosten bedragen €20,- per team. Hiervoor ontvangt het team op de dag zelf 10 consumptiebonnen. Dit bedrag dient uiterlijk maandag 1 mei 2023 overgemaakt te zijn naar NL04RABO0158085248 onder vermelding van ‘INSCHRIJVING HUP NAAR DE BLUB <naam team + naam teamcaptain>’.
 9. Pas na ontvangst van het volledige bedrag is het team definitief ingeschreven.
 10. Bij annulering vindt geen restitutie plaats.
 11. Deelname aan het evenement is op eigen risico.

Parcours/voertuig

 1. Het totale gewicht (deelnemers en voertuig) bedraagt niet meer dan 400 kilogram.
 2. De maximale breedte van het voertuig bedraagt 1,50 meter. De lengte bedraagt tijdens het voortbewegen van het voertuig maximaal 2,50 meter, de hoogte 2 meter. Genoemde afmetingen zijn inclusief deelnemers.
 3. Na stilstand mag pas een ladder o.i.d. uitgeklapt worden als opstapje om naar de bel te springen. Remmen op het voertuig zijn toegestaan.
 4. Het voertuig mag een mechanische aandrijving hebben. Een motorische aandrijving wordt niet toegelaten. Het voertuig moet vrij voort kunnen rollen zonder dat de trappers meebewegen (vrijloop). Indien dit wel het geval is wordt door de organisatie de aandrijving verwijderd.
 5. Er mogen geen materialen gebruikt worden die de schans kunnen beschadigen tijdens het rijden.
 6. Het voertuig mag niet voorzien zijn van scherpe en/of uitstekende onderdelen waaraan de deelnemers zich tijdens de wedstrijd zouden kunnen verwonden.
 7. Het voertuig dient een dichte bodemplaat te hebben zodat deelnemers niet met de voeten op de baan kunnen schieten tijdens het parcours.
 8. Zaterdag 13 mei 2023 vindt de keuring van het voertuig plaats. Alle voertuigen dienen dan voor 12.00 uur aanwezig te zijn op het Gildeterrein. Indien het voertuig niet veilig wordt bevonden, kan het nog aangepast worden en dient het zaterdag 13 mei voor 17.00 uur opnieuw aangeboden te worden. Indien het voertuig na de tweede controle niet aan de eisen voldoet, wordt deelname geweigerd. Inschrijvingskosten worden onder geen enkel beding terugbetaald. Tijdens de keuring wordt het team ingelicht over het verloop van zondag. Hierbij hoeft niet heel het team aanwezig te zijn.
 9. Na goedkeuring van het voertuig blijft deze aanwezig op het bewaakte terrein. Zondag 14 mei wordt het voertuig door de organisatie klaargezet bij de start.

Finish

 1. De start van de officiële tijdwaarneming wordt aangegeven door middel van een startsignaal en eindigt door middel van het met de hand luiden van de zich aan het einde van het wedstrijdtraject bevindende finishbel. De jury besluit uiteindelijk of de bel op de juiste wijze is geluid.
 2. De deelnemers springen naar de bel vanuit hun voertuig, vóór het luiden van de bel mag er geen lichamelijk contact met het parcours/de modderbak zijn. Ook mag het voertuig/onderdelen van het voertuig de modder nog niet geraakt hebben.

Overige

 1. Deelnemers die onder invloed van drank of drugs aan de start verschijnen, worden onmiddellijk gediskwalificeerd.
 2. Naast de winnaars met de drie snelste tijden tot het luiden van de bel, zijn er nog andere prijzen: de originaliteitsprijs en de prijs voor de pechvogel.
 3. Iedere deelnemend team dient ervoor te zorgen dat het complete voertuig maandag 15 mei vóór 12.00 uur van het evenemententerrein verwijderd is.
 4. Het meenemen van eigen consumpties is niet toegestaan.
 5. Over de uitslag van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.
 6. De deelnemers geven toestemming om alle ook door derden gemaakte opnamen ten behoeve van het evenement daadwerkelijk op radio en/of televisie te doen (her)uitzenden en onbeperkt voor andere audiovisuele toepassingen te gebruiken of te doen gebruiken.
 7. De organisatie behoudt zich het recht voor om, in verband met wat voor reden dan ook, het evenement te annuleren.
 8. De organisatie noch Scouting Eersel is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voor deelnemers in verband met deelname aan het evenement direct of indirect of op welke wijze dan ook wordt geleden, schade inclusief de daaruit eventueel voortvloeiende gevolgschade. Dit geldt ook voor mogelijke schade als gevolg van annulering van het evenement. Deelnemers doen mee voor eigen rekening en risico.
 9. Bij het niet-naleven van een van deze voorschriften volgt de onmiddellijke diskwalificatie.
 10. Dit reglement kan door de organisatie van ‘Hup naar de Blub’ ten alle tijden aangepast worden.