• Welkom bij Scouting Eersel
  Welkom bij Scouting Eersel
 • Gezelligheid bij het kampvuur
  Gezelligheid bij het kampvuur
 • veel verschillende spellen
  veel verschillende spellen
 • Op het water samenwerken
  Op het water samenwerken
 • Scouting Eersel Online
  Scouting Eersel Online
 • Een deel van de leiding
  Een deel van de leiding

Deelnamereglement

Deelname

 1. Een team bestaat uit minimaal één persoon en maximaal vier personen in het voertuig.
 2. Daarnaast zorgt ieder team voor 2 personen om het voertuig aan te duwen.
 3. De minimum deelnameleeftijd is 12 jaar.
 4. Pas na ontvangst van het volledige bedrag is het team definitief ingeschreven.
 5. De deelnemer zal tijdens ‘Hup naar de Blub’ aangepaste kledij dragen: gesloten schoenen en lange broek, dit om letsel bij contact met de schans te beperken.
 6. Iedere deelnemer is verplicht een valhelm of ijshockeyhelm te dragen (geen bouwhelm of fietshelm).
 7. Iedere team draagt één teamcaptain aan. De teamcaptain ontvangt na inschrijving het reglement, een bewijs van inschrijving, een technische tekening van de baan en een nummer dat de volgorde van deelname zal bepalen.
 8. Voorafgaand aan het evenement dient het reglement door alle deelnemers ondertekend ingeleverd te worden bij de organisatie. Wanneer een deelnemer jonger dan 18 jaar is, dient één van de ouders/verzorgers te ondertekenen.
 9. De inschrijfkosten bedragen €20,- per team. Hiervoor ontvangt het team op de dag zelf 10 consumptiebonnen. Dit bedrag dient uiterlijk dinsdag 1 mei 2018 overgemaakt te zijn naar NL04RABO0158085248 onder vermelding van ‘INSCHRIJVING HUP NAAR DE BLUB <naam team + naam teamcaptain>’.
 10. Deelname aan het evenement is op eigen risico.

Parcours/voertuig

 1. Het totale gewicht (deelnemers en voertuig) bedraagt niet meer dan 400 kilogram.
 2. De maximale breedte van het voertuig bedraagt 1,50 meter. De lengte bedraagt tijdens het voortbewegen van het voertuig maximaal 2,50 meter.
 3. Na stilstand mag pas een ladder o.i.d. uitgeklapt worden als opstapje om naar de bel te springen.
 4. Het voertuig mag een mechanische aandrijving hebben. Een motorische aandrijving wordt niet toegelaten.
 5. Er mogen geen materialen gebruikt worden die de schans kunnen beschadigen tijdens het rijden.
 6. Aan het hoofdframe moet een dicht hijsoog (diameter van min. 6 cm) bevestigd zijn waaraan men het gehele voertuig omhoog kan hijsen. Let erop dat dit sterk genoeg is om het voertuig uit de modder te hijsen.
 7. Het voertuig mag niet voorzien zijn van scherpe en/of uitstekende onderdelen waaraan de deelnemers zich tijdens de wedstrijd zouden kunnen verwonden.

Finish

 1. De start van de officiële tijdwaarneming wordt aangegeven door middel van een startsignaal en eindigt door middel van het met de hand luiden van de zich aan het einde van het wedstrijdtraject bevindende finishbel. De jury besluit uiteindelijk of de bel op de juiste wijze is geluid.
 2. De deelnemers springen naar de bel vanuit hun voertuig, vóór het luiden van de bel mag er geen lichamelijk contact met het parcours/de modderbak zijn.

Overige

 1. Alle voertuigen dienen op zaterdag 26 mei 2018 om 12.00 uur aanwezig te zijn op het Gildeterrein. Een teamlid dient het inschrijfformulier bij zich te hebben en te tonen bij het brengen van het voertuig.
 2. Zaterdag vindt een keuring van de voertuigen plaats. Indien het voertuig niet veilig wordt bevonden, kan het nog aangepast worden en dient het zaterdag 26 mei voor 17.00 uur opnieuw aangeboden worden. Indien het voertuig na de tweede controle niet aan de eisen voldoet, wordt deelname geweigerd. Inschrijvingskosten worden onder geen enkel beding terugbetaald.
 3. Na goedkeuring van het voertuig blijft deze aanwezig op het bewaakte terrein. Zondag 27 mei wordt het voertuig door de organisatie klaargezet bij de start.
 4. Deelnemers die onder invloed van drank of drugs aan de start verschijnen, worden onmiddellijk gediskwalificeerd.
 5. Naast de winnaars met de drie snelste tijden tot het luiden van de bel, zijn er nog andere prijzen: de originaliteitsprijs en de prijs voor de pechvogel.
 6. Iedere deelnemend team dient er voor te zorgen dat het complete voertuig zondag 27 mei vóór 20.30 uur van het evenemententerrein verwijderd is.  
 7. Dit reglement kan door de organisatie van ‘Hup naar de blub’ ten alle tijden aangepast worden.
 8. Het meenemen van eigen consumpties is niet toegestaan.
 9. Bij het niet-naleven van een van deze voorschriften volgt de onmiddellijke diskwalificatie.
 10. Over de uitslag van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.
 11. De deelnemers geven toestemming om alle ook door derden gemaakte opnamen ten behoeve van het evenement daadwerkelijk op radio en/of televisie te doen (her)uitzenden en onbeperkt voor andere audiovisuele toepassingen te gebruiken of te doen gebruiken.
 12. De organisatie heeft wel het recht maar nimmer de plicht om bovengenoemde opnamen daadwerkelijk uit te zenden/uit te doen zenden.
 13. De organisatie behoudt zich het recht voor om, in verband met wat voor reden dan ook, het evenement te annuleren.
 14. De organisatie noch Scouting Eersel is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voor deelnemers in verband met deelname aan het evenement direct of indirect of op welke wijze dan ook wordt geleden, schade inclusief de daaruit eventueel voortvloeiende gevolgschade. Dit geldt ook voor mogelijke schade als gevolg van annulering van het evenement. Deelnemers doen mee voor eigen rekening en risico.